Voorwaarden1. Toepassing Algemene Voorwaarden
2. Beroepscode
3. Behandelovereenkomst
4. Gegevens verstrekken door cliënt
5. Geheimhouding, dossiervorming, privé
6. Duur en beëindiging
7. Tekortkomingen – Afspraken verzetten
8. Klachtenprocedure
9. Tarieven en betalen


1. Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Patricia Meijers-Bouts.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de therapeut‘, dan wel ‘de beeldend therapeut‘ betreft dit Patricia Meijers-Bouts.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt(en)‘, dan wel ‘het gezin’ betreft dit diegene(n) die op kennismakingsgesprek komt/komen en daarna eventueel in behandeling komt/komen.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

2. Beroepscode
De therapeut draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen juridische aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij Patricia Meijers-Bouts.

3. Behandelafspraken
Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

4. Gegevens verstrekken door cliënt
Tijdens de intake wordt aan de cliënt, dan wel aan de ouders/verzorgers van de cliënt om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt of de ouders/verzorgers van de cliënt om hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de therapeut is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Geheimhouding, privé en dossiervorming
De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. De cliënt mag dit dossier inzien, mits van te voren aangevraagd zodat de therapeut het dossier bijgewerkt heeft. Dit dossier is privé en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De therapeut houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van de therapeut en zijn niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft de therapeut niet te bewaren.
De therapeut zal bij contact met collega’s of verwijzers over de cliënt altijd eerst schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt, dan wel aan de ouders/verzorgers van de cliënt.

6. Duur en beëindiging
In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen de therapeut en de cliënt of de ouders/verzorgers van de cliënt de duur van de behandeling aangepast worden.
Zowel de therapeut als de cliënt kunnen de behandeling voortijdig beëindigen met opgaaf van reden. Hierbij moet artikel 7 van deze Algemene voorwaarden in acht worden genomen.

7. Tekortkomingen, afspraken afzeggen/verzetten
Indien een afspraak wordt afgezegd, doen de cliënt en/of de therapeut dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die binnen de 24 uur worden afgezegd worden aan de cliënt of aan de ouders/verzorgers van cliënt in rekening gebracht, bijzondere omstandigheden uitgezonderd.
De therapeut behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare in haar omgeving waardoor zij de therapie niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat hieruit voor de cliënt kosten voortvloeien.

8. Klachtenprocedure
Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Ik val als GAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als GAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.

9. Tarieven en betalen
De tarieven voor individuele sessies gelden zoals die op de website van Patricia Meijers-Bouts (www.malerien.nl), te vinden zijn. Tarieven zijn inclusief gebruik van gereedschap en de in de praktijkruimte aanwezige materialen, eventuele verslaglegging en BTW. Deze kunnen per jaar wijzigen.
Facturering gebeurt per maand. Door het aangaan van het behandelcontract gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden tenzij hierover anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op rekeningnummer XXX t.a.v. Patricia Meijers-Bouts, ovv factuurnummer, voor- en achternaam en geboortedatum van de cliënt.


home